Η έκθεση τέχνης και ερευνών “Urban Awareness” προγραμματίζεται εντός Νοεμβρίου 2022 και θα μελετήσει την δημιουργικότητα ως πηγή καινοτομίας για την κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη, την προσβασιμότητα, τον πολιτισμό και την επιχειρηματικότητα σε μικρές κοινότητες και πόλεις. Μέσα από τον συνδυασμό έκθεσης έργων τέχνης, προβολές και την παρουσίαση αρχιτεκτονικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών ερευνών, έχουμε ως κύριο στόχο την αστική ευαισθητοποίηση η οποία είναι απαραίτητη για την επίτευξη ενός δημιουργικού, λειτουργικού, βιώσιμου και ποιοτικού πλαισίου ζωής στην πόλη.

Το Urban Awareness Project προσκαλεί καλλιτέχνες, δημιουργούς, φωτογράφους, βιντεογραφους, αρχιτέκτονες, ερευνητές και γενικότερα άτομα που έχουν να προβάλουν έργα τέχνης, έργα τέχνης του δρόμου, βίντεο, έρευνες και μελέτες που αφορούν την δημιουργικότητα, την κουλτούρα του δρόμου, την βιωσιμότητα την ανάπτυξη και την ανάπλαση μιας εκσυγχρονισμένης πόλης, τον πολιτισμό και την ιστορία.

Σημείωση: Δεν είναι απαραίτητη η επαγγελματική κατάρτιση για την υποβολή αίτησης στο Open call. 

Τελευταία μέρα υποβολής αίτησης: 20 Οκτωβρίου 2022

 

/ ENGLISH 

 

“Urban Awareness” art and research exhibition is scheduled for November 2022 and will study creativity as a source of innovation for social and environmental development, accessibility, culture and entrepreneurship in small communities and cities. Through the combination of art exhibitions, projections and the presentation of architectural, social and developmental research, we have as our main objective the development of urban awareness which is necessary to achieve a creative, functional, sustainable and healthy framework of life in the city.

The Urban Awareness Project invites artists, creators, videographers, architects, researchers and people who have artworks, street art, videos, research and studies related to creativity, street culture, sustainability, development and regeneration of a modernized city, culture and history.

Note: Professional training or qualifications are not necessary to submit an application for the Open Call.

Last day to apply: 20 October 2022

    has been added to the cart. View Cart